Adaptiv tip inscnning muayyan sharoitga yaxshi moslanishini taminlovc

A) 1,4,5

4. (01-9-64) Adaptiv tip inscnning muayyan sharoitga yaxshi moslanishini taminlovchi ... belgilar kompleksi bilan tariflanadi. 1) morfo-funksional; 2) genetik; 3) irsiy; 4) biokimyoviy; 5) geografik; 6) ekologik; 7) immunologik. A) 1,4,5 B) 1,2, 6 C)3, 7, 6
D) 1,3, 6
E) 1,4, 7

:

: Biologiya
: 170. Ekologik tizimlar

DTM | DTM test online