Biosfera haqidagi talimotni qaysi olim yaratgan?

A) J.B. Lamark
B) V.l. Vernadskiy
C) V.N. Sukachev
D) V.O. Kovalevskiy
E) A.O. Kovalevskiy

:

: Biologiya
: 171. Biosfera talimoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM | DTM test online