Gidrosfera biosferaga kuchli tasir etib, sayyorada ... muhim rol oyna

A) issiqlik taqsimlanishida
B) namiik taqsimlanishida
C) moddaiar aylanishida
D) yorugiik taqsimlanishida
E) , , C

:

: Biologiya
: 171. Biosfera talimoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM | DTM test online