Biologiyadan savollar to'plami

1. Botanikaning rivojlanish tarixi. Klassifikatsiya birliklari
2. Gulli o'simliklar bilan tanishish. O‘simliklarning hayotiy shakllari
3. O‘simliklardagi kuzgi o‘zgarishlar. Xazonrezgilik
4. Kattalashtiruvchi asboblarning tuzilishi
5. O‘simlik hujayralarining tuzilishi, shakli, xilma-xilligi, hayotiy funksiyasi
6. O‘simlik to'qimalari
7. Ildiz xillari
8. Ildizning tuzilishi
9. Ildizning vazifasi
10. O‘g‘itlar. O‘simliklarning mineral oziqlanishi
11. Poyaning anatoniyasi va xillari
12. Poyaning vazifasi
13. Shakli o'zgargan novdalar
14. Barglarning xilma-xilligi, tuzilishi va poyada joylashuvi
15. Bargning ichki tuzilishi. Fotosintez
16. Bargda gaz almashinisflhi va suv bug'lanishi
17. O‘simliklarning vegetativ ko‘payishi
18. Gulning tuzilishi va vazifasi
19. Gullarning xilma-xilligi. To‘pgul
20. Changlanish va uruglanish
21. Meva va ularning belgilariga qarab klassifikatsiyalash. Inson hayotida va tabiatda mevalarning ahamiyati
22. Urug'ning tuzilishi va tarkibi
23. Urug'ning nafas olishi va unishi
24. Meva va urug'laming tarqalishi
25. Bakteriyalarning tuzilishi, hayoti va xilma-xilligi. Tabiatda va xalq xo‘jaligidagi ahamiyati
26. Sianobakteriyalarning tuzilishi, hayoti va xilma-xilligi. Tabiatda va xalq xo‘jaligidagi ahamiyati
27. Suvo‘tlar bo‘limi
27.1. Suvo‘tlarining kelib chiqishi, klassifikatsiyasi va xarakteristikasi
27.2. Bir hujayrali suvo‘tlar, ularning tuzilishi va ko‘payishi
27.3. ko‘p hujayrali suvo‘tlar, ularning tuzilishi va ko‘payishi.
28. Zamburuglar hayoti, tuzilishi va xilma-xilligi. Tabiatda va xalq xo‘jaligidagi ahamiyati
29. Yo‘sintoifalar bo‘limi. Yo'sinlar: funariya, tortula, sfagnum. Moxlarning rivojlanish sikli
30. Lishayniklarning hayoti, tuzilishi va xilma-xilligi. Tabiatda va xalq xo‘jaligidagi ahamiyati
31. Qirqbo‘g‘imlar bo‘limi. Dala qirqbo‘g‘imi va sershox qirqbo‘g‘im. Qirqbo‘g‘imlarning rivojlanish sikli
32. Qirqquloqlar bo'limi. Tuzilishi, ko‘payishi, kelib chiqishi
33. Ochiq uruglilar bo'limi. Archa, qarag‘ay. Tuzilishi, ko‘payishi
34. Yopiq uruglilar bo‘limi
34.1. Yopiq urug'lilarning kelib chiqishi va umumiy xarakteristikasi
34.2. Bir urug‘pallalilar sinfi
34.2.1. Loladoshlar oilasi
34.2.2. Piyozdoshlar oilasi
34.2.3. Boshoqdoshlar oilasi
34.3. Ikki urug'pallalilar sinfi
34.3.1. Sho'radoshlar oilasi
34.3.2. Gulxayridoshlar oilagi
34.3.3. Tokdoshlar oilasi
34.3.4. Qovoqdoshlar oilasi
34.3.5. Karamdoshlaroilasi
34.3.6. Ra’noguldoshlar oilasi
34.3.7. Ituzumdoshlar oilasi
34.3.8. Soyabonguldoshlar (Ziradoshlar) oilasi
34.3.9. Dukkakdoshlar (Burchoqdoshlar) oilasi
34.3.10. Murakkabguldoshlar (Qoqio‘tdoshlar) oilasi
35. O‘zbekistonda o'simliklar qoplami
36. O‘simliklar olami va atrof muhit. O‘simiikiar dunyosini muhofaza qilish
37. Manzarali o'simliklar
38. Zamonaviy zoologiya. Zoologiyaning rivojlanish tarixi
39. Sodda hayvonlarning kelib chiqishi, klassifikatsiyasi va umumiy xarakteristikasi
40. Soxta oyoqlilar sinfi. Ularning tuzilishi va xilma-xilligi
41. Xivchinlilar sinfi. Ularning tuzilishi va xilma-xilligi
42. Infuzoriyalar sinfi. Ularning tuzilishi va xilma-xilligi
43. Sporalilar sinfi. Ularning tuzilishi va xilma-xilligi
44. Bo'shliqichlilaming kelib chiqishi, klassifikatsiyasi va umumiy xarakteristikasi
45. Gidroid poliplar sinfi. Ularning tuzilishi va xilma-xilligi
46. Ssifoid meduzalar sinfi. Ularning tuzilishi va xilma-xilligi
47. Korall riflar
48. Yassi chuvalchanglarni kelib chiqishi, klassifikatsiyasi va umumiy xarakteristikasi
49. Kipriklilar sinfi. Ularning tuzilishi va xilma-xilligi
50. So‘rg‘ichlilar sinfi. Ularning tuzilishi va xilma-xilligi
51. Tasmasimonlar sinfi. Ularning tuzilishi va xilma-xilligi
52. To'garak chuvalchanglar kelib chiqishi, klassifikatsiyasi va umumiy xarakteristikasi
53. Askaridalar oilasi. Askaridalarning tuzilishi va xilma-xilligi
54. Parazit chuvalchanglarning xilma-xilligi
55. Xalqali chuvalchanglar kelib chiqishi, klassifikatsiyasi va umumiy xarakteristikasi
56. Kam tuklilar sinfi. Yomg'ir chuvalchangi. Uning tashqi va ichki tuzilishi
57. Molyuskalarning kelib chiqishi, klassifikatsiyasi va umumiy xarakteristikasi
58. Qorinoyoqlilar sinfi. Ularning tashqi, ichki tuzilishi va xilma-xilligi
59. Ikki pallalilar sinfi. Ularning tashqi, ichki tuzilishi va xilmaxilligi
60. Boshoyoqlilar sinfi. Ularning tashqi, ichki tuzilishi va xilma-xilligi
61. Qisqichbaqasimonlar sinfi
61.1. Qisqichbaqasimonlaming kelib chiqishi, klassifikatsiyasi va umumiy xarakteristikasi
61.2. Daryo qisqichbaqasining tashqi va ichki tuzilishi
62. O‘rgimchaksimonlar sinfi
62.1. O‘rgimchaksimonlaming kelib chiqishi, klassifikatsiyasi va umumiy xarakteristikasi
62.2. Butli o'rgimchakning tashqi va ichki tuzilishi
62.3. Chayonlar turkumi, ularning tuzilishi va xilma-xilligi
62.4. Falangalar turkumi ularning tuzilishi va xilma-xilligi
62.5. Kanalar turkumi ularning tuzilishi va xilma-xilligi
63. Xasharotlar sinfi
63.1. Xasharotlarning kelib chiqishi, klassifikatsiyasi va umumiy xarakteristikasi
63.2. Xasharotlarning ko'payishi va rivojlanishi
63.3. Yashil bronza qo ng'izi. Tashqi va ichki tuzilishi
63.4. Tangachaqanotlilar turkumi. Tashqi va ichki tuzilishi
63.5. Pardaqanotlilar turkumi. Tashqi va ichki tuzilishi
63.6. Ikki qanotlilar turkumi. Tashqi va ichki tuzilishi
63.7. Xashatorlarning xilma-xilligi, yashash muhiti, inson hayoti va tabiatdagi ahamiyati
64. Xordalilarning kelib chiqishi, klassifikatsiyasi va umumiy xarakteristikasi
65. Boshskletsizlar kenja tipi. Lansetnik. Tashqi ichki tuzilishi
66. Tog'ayli baliqlar sinfi. Akulalar turkumi. Skatlar turkumi. Ularning tuzilishi va ko'payishining o‘ziga xosligi
67. Suyaki baliqlar sinfi. Ularning tuzilishi, ko'payishining o‘ziga xosligi va xilma xilligi
68. Suva quruqda yashovchilar sinfi. Ularning tuzilishi, ko‘payishining o‘ziga xosligi va xilma xilligi
69. Sudralib yuruvchular sinfi. Ularning tuzilishi, ko‘payishining o‘ziga xosligi va xilma xilligi
70. Qushlar sinfi
70.1. Qushlarning tuzilishi
70.2. Qushlarning kelib chiqishi, ko‘payishi va rivojlanishi
70.3. Qushlarning xilma-xilligi va mavsumiy xodisalarga moslashishi
70.4. Parrandachilik
71. Sutemizuvchilar sinfi
71.1. Sutemizuvchilarning tashqi va ichki tuzilishi
71.2. Sutemizuvchilarning fiziologiyasi ko'payishi va rivojlanishi
71.3. Sutemizuvchilarning xilma-xilligi
71.4. Xaltalilar va tuxum qo'yuvchi sutemizuvchilar. Kenja sinfi
71.5. Yoldoshli sutemizuvchilar kenja sinfi
71.6. Sutemizuvchilarning ahamyati
72. Xayvonot dunyosining evolutsiyasi
73. Odamning hujayraviy tuzilishi
74. Odamlardagi to'qima, organ va organlar sistmasi
75. Organizm va tashqi muhit
76. Suyaklarning tuzilishi va tarkibi. Suyaklarning birikishi. Suyaklarning o‘sishi. Odam skeleti
77. Muskul turlari, tuzilishi va ishlashi
78. Qad-qomat haqida tushuncha
79. Organizm ichik muhiti
80. Qonning fizik kimyoviy xususiyatlari
81. Qonning tarkibi va shaklli elementlari
82. Qon guruhlari. Immunitet. Qon quyish
83. Yurak tuzilishi va ishlash mexanizmi
84. Qon tomirlari
85. Qon aylanish doiralari
86. Qonning tomir bo‘ylab harakatlanishi
87. Puls va qon bosimi
88. Limfa aylanishi. Taloq
89. Qon aylanish sistemasi ishini boshqarilishi. Kasalliklari. Qon yo'qotganda birinchi yordam
90. Nafas olish organlarini tuzilishi
91. Nafas olish fiziologiyasi
92. Nafas olish sistemasini ishini boshqarish. Kasalliklari
93. Ovqat hazm qilish sistemasini tuzilishi va vazifalari
94. Hazm bezlari fermentlarfva hazm qilish sitemasini boshqarish
95. Hazm qilish sistemasi gigiyenasi va kasalliklari
96. Moddalar almashinuvi
96.1. Oqsil, yog‘ va uglevodlarni plastik almashinuvi
96.2. Suv va mineral tuzlar almashinuvi
97. Vitaminlar
98. Energiya almashinuvi. Ovqatlanish ratsioni
99. Ayirish sistemasini organlarini tuzilishi, kasalliklari
100. Teri. Terining tuzilishi va vazifalari. Teri gigiyenasi
101. Tashqi va ichki ssekretsiya bezlari haqida umumiy tushuncha
102. Ichki sekretsiya bezalari
102.1. Gipofiz, gipotalamuz va epifiz
102.2. Qalqonsimon bez
102.3. Qalqon orqa bezlari va ayrisimon bez
102.4. Buyrak ustki bezlari, aralash bezlar
102.5. Oshqozon osti bezi
102.6. Jinsiy bezlar
103. Ichki sekretsiya bezlari kasalliklari
104. Orqa miyaning tuzilishi va vazifasi
105. Bosh miyaning tuzilishi va funksiyasi
106. Somatik va vegetativ nerv sistemasi
107. Vegetativ nerv sistemasi kasaliklari
108. Reflekslar haqida tushuncha
109. Markaziy nerv sistemasining tormozlanishi
110. Oliy nerv faoliyati. Xotira, uyqu, xissiyot va nutq
111. Ko'rish analizarori
112. Eshitish analizatori
113. Vestibulyar va boshqa ichki analizatorlar
114. Hid va tarn bilish analizatorlari
115. Urug'lanish va xomilaning rivojlanishi
116. Insonga tashqi muhit omillarining ta’siri
117. Biologiyaning tadqiqot metodlari
118. Tiriklikni tuzilish darajalari
119. Hayotning xujayrasiz shakllari. Viruslar va faglar
120. Prokariot organizmalming xilma xilligi va tuzilishi
121. Eukariot hujayralar
121.1. Hujayra qobig'ini tuzilishi va vazifasi
121.2. Hujayraga moddalarni kirishi
121.3. Hujayra organoidlari
121.4. Yadro va xromosoma
122. Hujayra o‘rganish tarixi va nazariyasi. Hujayrani o'rganish metodlari
123. Hujayrani tuzilishi va vazifalari
124. Hujayra evolyutsiyasi
125. Hujayraning kimyoviy tarkibi
126. Hujayraning elementar tarkibi
127. Hujayradagi suv va mineral tuzlar
128. Hujayra tarkibidagi organik moddalar. Oqsil va aminokislotalar
129. Uglevodlar
130. Lipidlar
131. Nuklein kislotalar
132. Plastik almashinuv. Oqsil biositezi. Genetik kod. Masala yechish
133. Fotosintez va xemosintez
134. Energiya almashinuvi va uning bosqichlari. ATF sintezi. Masala yechish
135. Hujayra sikli. Mitoz
136. Jinsiy ko‘payish. Meyoz
137. O'simlik va hayvonlardagi urug'lanish
138. Ontogenez tiplari
139. Organizmlarning embrional rivojlanishi
140. Organizmlarning postembrional rivojlanishi
141. Mendel qonunlari va gometalar olish
141.1. Monogibrid chatshtirishga doir masalalar
141.2. Digibrid va poligibrid chatshtirishga doir masalalar
142. Allel va nollel genlarning o'zaro ta’siri
142.1. Chala dominatlik, to‘liq dominatlik va ko‘p allellilikka doir masalalar
142.2. Koplementar ta’sirga doir masalalar
142.3. Epistazlikka doir masalalar
142.4. Polimeriyaga doir masalalar
143. Belgilarning birikkan holda irsiylanishiga doir masalar
144. Jins genetikasiga doir masalalar
145. Fenotipik o‘zgaruvchanlik
146. Mutatsion o'zgaruvchanlik
147. Odam genetikasini o'rganish uslublari. Odamdagi irsiy kasalliklar
148. O'simlik, hayvon va mikroorganizmlar seleksiyasi
149. Madaniy o'simliklarning xilma-xillagi va kelib chiqish markazlari. O'zbekiston seleksionerlarining yutuqlari
150. Genetik injeneriyaning rivojlanish tarixi. Transformatsiya va transduksiya
151. Transpozonlar, plazmidlar va restriktazalar
152. Rekombinant DNK va gen injenerligi. Hujayra injenerligi
153. O'zbekistonda gen injenerligining rivojlanishi
154. Tirik tabiat to'g'risidagi evolyutsion qarashlarning shakllanishi
155. Darvin evolyutsion ta’limoti. Irsiyat va o'zgaruvchanlik tushunchalari
156. Yashash uchun kurash. Tabiiy va sun’iy tanlash. Organizmlarni moslanishi
157. Tur. Tur mezonlari
158. Turlarning paydo bo'lishi. Evolyutsiyaning sintetik nazariyasi
159. Evolyutsiyani molekulyar, embriologik va anatomik daliiiari
160. Evolyutsiyaning poleontalogik va biogeografik daliiiari
161. Yerda hayotning paydo bo'lishi
162. Organik olamning tarixiy rivojlanishi
163. Evolyutsiyaning asosiy yo'nalishlari
164. Tirik organizmlaming kelib chiqishi
164.1. O'simliklarning kelib chiqishi
164.2. Hayvonlarning kelib chiqishi
165. Odamning paydo bo'lishi va uning bosqichlari
166. Antropogenezni harakatlantiruvchi kuchlar. Odam irqlari
167. Ekologiyaning asosiy tushunchalari. Tadqiqot metodlari, ekologiya boTimlari
168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari
169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida
170. Ekologik tizimlar
171. Biosfera ta’limoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi
172. Biosfera evolyutsiyasi. Biogenez, noogenez, noosfera
173. Odam evolyutsiyasi. Odamning bisferaga ta’siri
174. Aralash testlar. Masalalar