Kimyodan masalalar to'plami

1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron
2. Izotoplar. Izobaralar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar
3. Yadro reaksiyalari. Radiaktivlik
4. Atomlarning elektron konfiguratsiyalari. lonlarining elektron konfiguratsiyasi. Atomning nisbiy va absalyut massasi
5. Kvant sonlar
6. D.l. Mendeleyevning Davriy qonuni. Elementlarning davriy sistemasi
7. Elementlar va ularning binar birikmalari xossalarining davriyligi
8. Aralash masalalar
9. Kimyoviy bolanish turlari
9.1. Ion boglanish
9.2. Kovalent boglanish
9.3. Vodorod boglanish va metall boglanish
9.4. Donor-akseptor bog'lanish
10. Valentlik va oksidlanish darajasi
11. Elektron orbitallarning gibridlanishi Molekulalardagi boglar soni σ, π
11.1. Anorganik birikmalardagi elektron orbitallarning gibridlanishi. Boglar σ, π soni
11.2. Organik birikmalardagi elektron orbitallarning gibridlanishi. Boglar soni σ, π
12. Molekulalar geometriyasi
13. Kristall panjaralarning turlari
14. Oddiy va murakkab moddalar. Allotropiya. Moddalarning agregat holati. Fizik xossalari
15. Mol. Molyar massa. Molyar hajm. Molekulyar massa
16. Avogadro qonuni. Atomlar soni, zarrachalar soni. Gazlarning zichligi
17. Modda tarkibining doimiylik qonuni. Birikma formulasini chiqarish bo'yicha masalalar
18. Moddalar massasining saqlanish qonuni. Tenglama bo'yicha masalalar
19. Gaz qonunlari. Mendeleyev-Klayperon tenglamasi
20. Ekvivalent. Ekvivalentlar qonuni
21. Kombinatsiyalangan masalalar. Kimyoviy reaksiya turlari
22. Kimyoviy reaksiyaning tezligi
23. Kataliz. Katalizatorlar
24. Massalar tasiri qonuni. Kimyoviy reaksiya tezligiga konsentratsiyaning tasiri. Reaksiyaning tezlik konstantasi
24.1. Kimyoviy reaksiya tezligiga bosimning tasiri
24.2. Vant-Goff qoidasi. Haroratning kimyoviy reaksiya tezligiga tasiri
25. Kimyoviy muvozanat. Qaytar va qaytmas reaksiyalar
26. Muvozanatga tasir etuvchi faktorlar. Le-Shatelye prinsipi
27. Muvozanat konstantasi. Muvozanat konsentratsiyasi
28. Aralash masalalar
28.1. Kimyoviy reaksiyalarning issiqlik effekti
29. Eritmalar konsentratsiyasining ifodalash usullari. Eritmalar
30. Erigan moddaning massa ulushi
31. Eritmalarni tayyorlash
32. Kristallogidratlar
33. Eruvchanlik
34. Dispers sistemalar. Kolloid eritmalar
35. Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi. Elektrolit va noelektrolitlar
36. Dissotsilanish darajasi. Kuchli va kuchsiz elektrolitlar
37. Kislota, asos va tuzlarning dissotsilanishi
38. Suvning dissotsilanishi. Vodorod korsatilkich. Muhitning pH qiymati
39. Ion almashinish reaksiyalari
40. Moddalarning gidrolizi
40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi
40.2. Organik birikmalar gidrolizi
41. Suyuqlanma va eritmalarning elektrolizi
41.1. Elektroliz
41.2. Faradeyning I qonuni boyicha masalalar
41.3. Faradeyning II qonuni bo'yicha masalalar
42. Kombinatsiyalangan masalala
43. Massa ulushi. Massa nisbati
44. Hajmiy ulushi. Aralashmaning o'rtacha molekulyar massasi
45. Ortiqcha - kam berilgan moddalar bo'yicha masalalar
46. Tarkibida qoshimchalar bolgan moddalarni aniqlashga doir masalalar
47. Reaksiya unumini hisoblashga doir masalalar anorganik moddalar uchun. Organik moddalar uchun: Reaksiya unumi hisoblashga doir masalalar organik moddalar uchun
48. Moddaning molekulyar formulasini aniqlashga doir masalalar
49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar
50. Fizikaviy va kimyoviy hodisalar
51. OQR va ularning turlari
51.1. Asosiy oksidlovchi va qaytaruvchilar
51.2. OQR-lardagi koeffitsiyentlarni qo'yish
51.3. OQR tuzish va hisoblash masalalar
52. Anorganik birikmalarning sinflanishi va nomenklaturasi
53. Oksidlar. Suv. Peroksidlar
54. Asoslar
55. Kislotalar
56. Tuzlar
57. Kompleks birikmalar
58. Anorganik birikmalarning sinflari orasidagi genetik boglanish
59. Ishqoriy metallar (I guruh)
60. Ishqoriy - yer metallar (II guruh)
61. Metallar - p va d elementlar. Metallurgiya
62. Metallarning korroziyalanishi
63. Metallarning kuchlanish qatori (Elektrokimyoviy kuchlanish qatori). Plastinka boyicha masalalar
64. Suvning qattiqligi
65. Alyuminiy
66. Temir
67. Choyan va polat ishlab chiqarish. Qotishmalar
68. Kombinatsiyalangan masalalar
69. Vodorod
70. Havoning tarkibi. Yonish
71. IV guruh metallmaslar
71.1. Uglerod. Uglerodning birikmalari
71.2. Kremniy. Kremniyning birikmalari
72. V guruh metallmaslari
72.1. Azot. Azotning birikmalari
72.2. Fosfor. Fosforning birikmalari
73. Mineral ogitlar
74. VI guruh metallmaslari. Kislorod. Ozon. Oltingugurt. Oltingugurtning birikmalari. Sulfat kislota
74.1 Oleum
75. VII guruh metallmaslari. Galogenlar. Xlor. Brom. Yod
76. Anorganik birikmalarning sifat reaksiyalari
77. Kombinatsiyalangan masalalar
78. A.M. Butlerovning kimyoyiy tuzilish nazariyasi. Tarixi. Organik birikmalarning ishlatilishi
79. Organik birikmalarning klassifikatsiyasi. Kislotalik va asosli xossalar
80. Organik birikmalarning nomenklaturasi. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to`rtlamchi uglerod atomlari
81. Organik reaksiyalarning turlari
82. Izomeriya va uning turlari. Gomologlar
83. Organik kimyo reaksiyalarining mexanizmi
84. Toyingan uglevodorodlar
84.1. Alkanlar
84.2. Sikloalkanlar
85. To'yinmagan uglevodorodlar
85.1. Alkenlar
85.2. Alkadiyenlar
85.3 Alkinlar
86. Aromatik uglevodorodlar
86.1. Benzol va uning gomologlari
87. Kislorodli organik birikmalar
87.1. Spirtlar
87.2. Oddiy efirlar
87.3. Fenollar
87.4. Aldegid va ketonlar
87.5. Karbon kislotalar
87.6. Murakkab efirlar
87.7. Eterifikatsiya reaksiyalari
87.8. Yoglar
88. Uglevodlar
88.1. Monosaxaridlar. Pentozalar. Geksozalar
88.2. Disaxaridlar
88.3. Polisaxaridlar. Kraxmal. Sellyuloza
89. Azotli organik birikmalar
90. Oqsillar
91. Nuklein kislotalar
92. Geterosiklik birikmalar
93. Yuqori molekulyar birikmalar
93.1. Plastmassala
93.2. Polikondensatsiya va polimerlanish reaksiyalari, sopolimerlanish reaksiyalari
93.3. Kauchuklar
93.4. Kimyoviy tolalar
94. Uglevodorodlarning tabiiy manbalari
95. Kombinatsiyalangan masalalar
95.1. Organik moddalarning formulasini chiqarish boyicha masalalar
96. Organik birikmalar orasidagi genetik-bog'lanish. Organik birikmalarning sifat reaksiyalari
97. Murakkab masalalar
98. Element-organik birikmalar