Matematikadan masalalar to'plami

Sonlar ustida amallarning xossalari
Tub va murakkab sonlar. Ozaro tub sonlar
Sonlarning boMinish belgilari
Sonlarning umumiy bo'luvchisi
Qoldiqli bo'lish
Umumiy boluvchi, umumiy karrali
EKUB va EKUK. Sonning natural boMuvchilari. Sonning natural bo'luvchilari yigindisi
Sonning oxirgi raqami
Butun sonlar kopaytmasida nollar sonini topish.
Butun sonlar ustida amallar
Oddiy kasrlar ustida amallar
Kasrli ifodalar
Sonning natural va butun ko'rsatkichli darajasi. Daraja xossalari
Aralash kasrlar va ular ustida amallar
Onli kasrlar va ular ustida amallar
Cheksiz davriy onli kasrlar
Ko'phadning standart korinishi. Kophadlar ayirmasi va yigindisi. Kophadlar ustida amallar
Qisqa ko'paytirish formulalari
Kophadlarni ko'paytuvchilarga ajratish
Algebraik kusrlar ustida amallar
Ifodalarni soddalashtirish
Arifmetik kvadratildiz. Ildizlarning xossalari
Kvadrat ildiz. Hisoblashga doir misollar
Kvadrat ildiz qatnashgan ifodalarni soddalashtirish
Ratsional korsatkichli daraja va uning xossalari
Ratsional korsatkichli. Daraja qatnashgan ifodalarni soddalashtirish
Chiziqli tenglama. Ayniyat
Proporsiya. Proporsiyaning nomalum hadini topish. Proporsiya xossasi
Kvadrat tenglama (tola, chala, tenglama ildizlari sonini topish)
Kvadrat uchhadni chiziqli kopaytuvchiga ajratish
Viyet teoremasi. Viyet teoremasini qo'llash
Bikvadrat tenglama. Kvadrat tenglama keltiriladigan tenglamalar
Ratsional tenglama
Parametrli chiziqli tenglamalar
Parametrli kvadrat tenglamalar
Chiziqli tenglamalar sistemasi
I va II darajali tenglamalar sistemasi
Yuqori darajali tenglamalar sistemasi
Parametrli tenglamalar sistemasi
Bir nomalumli chiziqli tengsizliklar
Chiziqli tengsizliklar sistemasi
Qosh tengsizlik
Intervallar usuli. Ratsional tengsizlik
Kvadrat tengsizliklar
Parametli tengsizliklar. Tengsizliklar sistemasi
Tengsizliklarni isbotlash
Sonning moduli, modul xossasi. Modulli ifodalar
Modul qatnashgan tenglamalar. Modul qatnashgan parametrli tenglamalar
Modul qatnashgan tengsizliklar
Modul qatnashgan tenglamalar sistemasi
Modul qatnashgan tengsizliklar sistemasi
Modulli funksiyaning grafigi, qiymatlar sohasi
Irratsional tenglamalar
Irratsional tenglamalar sistemasi
Irratsional tengsizliklar. Irratsional tengsizliklar sistemasi
Arifmetik progressiya. Arifmetik progressiyaning n-hadi
Arifmetik progressiya xossalari
Arifmetik progressiyaning dastlabki n ta hadi yigindisi
Geometrik progressiya. Geometrik progressiyaning n-hadi
Geometrik progressiyaning xossalari
Geometrik progressiyaning dastlabki n ta hadi yig'indisi
Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya
Sodda mushohada
Qismlarda doir masalalar
Togri va teskari proporsionallikka doir masalalar
Masshtabga doir masalalar
Toplamlar nazariyasiga doir masalalar. Kombinatorika elementlari
Tenglamalar va tenglamalar sistemasi yordamida yechiladigan masalalar
Ishga oid masalalar
Proporsiyaga doir masalalar
Prosentlarga doir masalalar
Harakatga doir masalalar
Aralashmaga doir masalalar
Funksiya argumenti va aniqlanish sohasi
Funksiyaning juft va toqligi
Funksiya grafigi, eng katta qiymati, qiymatlar sohasi
Chiziqli funksiya va uning xossalari Funksiyaning berilish usullari. Nuqtadan togri chiziqqacha bo'lgan masofa
Kvadrat funksiya va uning xossalari
Funksiyani tekshirish. Teskari funksiya
Murakkab funksiya. Aralash bolim
Ko'rsatkichli funksiya va uning xossalari
Ko'rsatkichli tenglamalar.
Ko'rsatkichli tenglamalar sistemasi
Korsatkichli tengsizliklar. Tengsizliklar sistemasi
Logarifmik funksiya va uning xossalari
Logarifmik funksiyaning aniqlanish sohasi. Logarifmik funksiyaning qiymatlar sohasi
Sonning logarifmi va uning xossalari logarifmik ifodalarni shakl almashtirish
Logarifmik tenglamalar
Logarifmik tenglamalar sistemasi
Logarifmik tengsizliklar
Logarifmik tengsizliklar sistemasi
Birchakning gradus va radian olchovi. Nuqtani burish
Trigonometrik funksiyalarning juft va toqligi. Choraklardagi ishoralari
Asosiy trigonometrik ayniyatlar
Keltirish formulalari
Qoshish formulalari
Ikkilangan burchak formulalari. Uchlangan burchak formulalari
Trigonometrik funksiyalar yig'indisi va ayirmasi uchun formulalar
Yarim burchak formulalari
Trigonometrik funksiyalar kopaytmasi uchun formulalar
Trigonometrik funksiyalarning qiymatlar toplami
Arksinus, arkkosinus, arktangens va arkkatangens. Xossalari. Teskari trigonometric funksiyalarga doir tenglama va tengsizliklar
Trigonometrik tenglamalar. Trigonometrik tenglamalar sistemasi
Trigonometrik tengsizliklar. Tengsizliklar sistemasi
Trigonometrik funksiyalar xossalari. Davri. Osish va kamayish oraliqlari
Funksiya hosilasi. Differensiallash formulalari va ularni qollash
Yig'indi, ayirma, kopaytma va bolinmaning hosilasi
Murakkab funksiya hosilasi
Trigonometrik funksiyalarning hosilalari
Funksiyaning osish va kamayish oraliqlari
Funksiyaning eng katta va eng kichik qiymati
Funksiyaning kritik nuqtalari, maksimum va minimumlari
Urinmaning burchak koeffitsiyenti
Urinma tenglamasi
Hosilaning mexanik manosi
Boshlang'ich funksiya haqida tushuncha. Boshlang'ich funksiya xossalari. Boshlanglich funksiyani topish jadvali
Boshlangich funksiyani topish qoidalari
Aniq integral
Egri chiziqli trapetsiya yuzi
Hostandart masalalar
Qo'shni va vertikal burchaklar
Burchak bissektrisasi
Kesmaga doir masalalar
Parallel va kesishuvchi togri chiziqlar orasidagi burchaklar
Uchburchakning perimetri, medianasi, bissektrisasi, balandligi, o'rta chizigi
Uchburchak tengsizligi
Uchburchakning burchaklari yigindisi. Uchburchakning tashqi burchaklari
Teng yonli uchburchak
Togri burchakli uchburchak. Pifagor teoremasi
Togri burchakdan tushirilgan balandik, katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyalari
Togri burchakli uchburchak o'tkir burchakgining sinusi, kosinusi, tangensi, kotangensi
Sinuslar teoremasi
Kosinuslar teoremasi
Uchburchak bissektrisalarining xossasi
Uchburchak medianasining xossalari
Uchburchak balandligi
Uchburchak turi
Uchburchak yuzasi
Oxshash uchburchaklar
O'xshash uchburchaklarning yuzalari. Yuzalar nisbati
Tortburchak xossalari
Kvadrat, kvadrat xossasi
Kvadrat yiizasi
Togri to'rtburchak, perimetri, xossalari
Togri to'rtburchak yuzi
Parallelogramm va uning xossasi
Parallelogramm yuzi
Romb. Romb xossasi
Romb yuzi
Qavariq kopburchak
Qavariq ko'pburchak xossalari
Trapetsiya va uning xossalari
Trapetsiya yuzi
Ko'pburchakyuzasi. Oxshash ko'pburchaklarning yuzalari
Aylana, doira, radius, diametr, vatar
Aylanaga o'tkazilgan urinma
Aylana va kusuvchi
Aylana uzunligi
Aylana yoyi uzunligi
Markaziy burchak
Ichki chizilgan burchaklar
Urinmalar orasidagi burchak
Kesishuvchi vatarlar
Kesuvchi va urinma. Ular orasidagi burchak
Doira yuzi
Sektor yuzi
Segment yuzi
Uchburchakka ichki chizilgan aylana
Uchburchakka tashqi chizilgan aylana
Kvadratga ichki chizilgan aylana. Tortburchak va aylana
Kvadratga ichki chizilgan aylana. Tortburchak va aylana
Kvadratga tashqi chizilgan aylana
Togri to'rtburchakka tashqi chizilgan aylana
Aylana va romb
Trapetsiyaga tashqi chizilgan aylana
Trapetsiyaga ichki chizilgan aylana
Aylanaga ichki chizilgan ko'pburchak
Aylanaga tashqi chizilgan ko'pburchak
Nuqta koordinatasi, kesma ortasi koordinatasi
Nuqtalar orasidagi masofa. Medianalar kesishish nuqtalarining koordinatalari
Nuqtaga, togri chiziqqa nisbatan simmetriya
Vektor haqida tushuncha. Vektor koordinatasi
Koordinatalari bilan berilgan vektorlar ustida amallar
Vektor uzunligi
Vektorlarning skalyar ko'paytmasi
Vektorlar orasidagi burchak
Kollinyar vektorlar
Perpendikulyar, og'ma, og'maning tekislikdagi proyeksiyasi
Fazoda togrichiziqlar va tekisliklar
Tekisliklar orasidagi burchak. Ikkiyoqli va uchyoqli burchaklar. Tekislik tenglamasi
Nuqtadan tekislikkacha bolgan masofa
Kub va uning xossalari
Kub sirtining yuzi
Kub hajmi
Parallelepiped va uning xossasi
Parallelepiped sirtlarining yuzi
Parallelepiped hajmi
Prizma va uning xossasi
Prizma sirtlarining yuzalari
Prizma hajmi
Piramida va uning elementlari
Piramida sirtlarining yuzi
Piramida hajmi
Kesik piramida
Kesik piramida sirtlarining yuzi
Silindr va uning xossasi
Silindr sirtlarining yuzi
Silindr hajmi
Konus
Konus sirtining yuzi
Konus hajmi
Kesik konus
Kesik konus sirtlarining yuzi
Kesik konus hajmi
Sfera. Sfera sirti. Sfera tenglamasi
Shar. Shar hajmi
Shar segmenti. Shar segmentining hajmi
Shar qatlami. Shar qatlamining hajmi
Prizmaga ichki chizilgan shar
Prizmaga tashqi chizilgan shar
Piramidaga ichki chizilgan shar
Piramidaga tashqi chizilgan shar
Silindrga ichki chizilgan shar
Silindrga tashqi chizilgan shar
Konusga ichki chizilgan shar
Konusga tashqi chizilgan shar
Kub va konus. Kub va shar
Prizma va silindr
Piramida va konus
Prizma va konus
Silindr va konus
Kopyoqlar kombinatsiyalari