Ona tili va Adabiyotdan savollar to'plami

I. TIL HAQIDA MA’LUMOT. DUNYO TILLARI
1. Turkiy tillar tarmog'i va o'zbek tili
2. O'zbek tilining taraqqiyoti haqida
3. «Hozirgi o'zbek adabiy tili» fanining bo'limlari
II. FONETIKA
4. O'zbek tilining tovush tizimi
5. Tovush va fonema
6. Unlilar tasnifi
7. Undoshlar tasnifi
8. Bo'g'in va uning turlari
9. Urg'u va uning nutqdagi ahamiyati
10. Fonetik hodisalar
III. GRAFIKA. O'ZBEK YOZUV TARIXI. ALIFBO
IV. Orfografiya va uning qoidalari
11. O'zbek tilining yangi imlo qoidalari
12. Unlilar imlosi
13. Undoshlar umlosi
14. Qo'shib yozish
15. Chiziqcha bilan yozish
16. Ajratib yozish
17. Bosh harflar imlosi
18. Ko'chirish qoidalari
V. ORFOEPIYA
19. Ohang va uning nutqdagi ahamiyati
VI. LEKSIKOLOGIYA
20. So'z va leksema
21. Bir ma’noli va ko'p ma’noli so'zlar. Ko'chma ma’nolar va ularning turlari
22. Metafora va ularning uslubiy xususiyatlari
23. Metonimiya va ularning uslubiy xususiyatlari
24. Sinekdoxa va vazifadoshlik hamda ularning uslubiyati
25. So'zlarning shakl va ma’no munosabatiga ko'ra turlari
26. Omonim (shakldosh so‘zlar) va ularning uslubiy xususiyatlari
27. Sinonimlar (ma’nodosh so'zlar) hamda ularning uslubiy xususiyatlari
28. Antonimlar (zid ma’noli so‘zlar) va ularning uslubiy xususiyatlari
29. Paronimlarva ularning uslubiy xususiyatlari
30. Uyadosh so'zlar
VII. LEKSIKOGRAFIYA
31. O'zbek leksikografiyasi
32. O'zbek tili leksikasining boyish manbalari
33. Barqaror birikmalar. Paremiologiya va ularning tasnifi
34. Tasviriy ifodalar va ularning uslubiy xususiyatlari
35. Qo'llanilish doirasi chegaralanmagan va chegaralangan so'zlar. Nomshunoslik
36. Atama va atamashunoslik
VIII. MORFEMIKA
37. Yetakchi morfema
38. Ko'makchi morfemalar (qo'shimchalar)
39. Morfemalarning agglutinativ tabiati
40. Qo'shimchalarda shakldoshlik
41. Qo'shimchalarda ma’nodoshlik
42. So'z yasalishi haqida umumiy ma’lumot
43. So'zlarning tuzilishiga ko'ra turlari
IX. MORFOLOGIYA
44. Ismlar haqida ma’lumot
45. So'z turkumlari
46. Mustaqil so'z turkumlari
47. Ot va uning uslubiy xususiyatlari
48. Otlarning yasalishi
49. Kelishik qo'shimchalari va ularning uslubiy xususiatlari
50. Egalik qo'shimchalarining uslubiyati
51. Sifat va uning uslubiy xususiyatlari
52. Sifat darajalarining xususiyatlari
53. Sifat yasovchi qo'shimchalarning uslubiy xususiyatlari
54. Son va uning uslubiy xususiyatlari
55. Sonning ma’no guruhlari
56. Olmosh va uning uslubiy xususiyatlari
57. Olmoshning ma’no turlari
58. Fe’l va uning uslubiy xususiyatlari
59. Nisbat shakllari uslubiyati
60. Fe’lning munosabat shakllari
61. Fe’llarning vazifadosh (xoslangan) shakllari
62. Ko’makchi fe’llar, ularning vazifasi
63. Fe’llarning yasalishi
64. Fe’llarning tuzilishiga ko’ra turlari
65. Ravishning uslubiy xossalari
66. Ravishning ma’no jihatdan turlari
67. Ravishlarning yasalishi
68. Yordamchi so‘z turkumlari
69. Ko’makchi haqida ma’lumot
70. Bog’lovchilar va ularning uslubiy xususiyatlari
71. Yuklama haqida ma’lumot
72. Alohida olingan so‘z turkumlari
73. Undov so’zlar, ularning uslubiyati
74. Taqlid so’zlar va ularning uslubiyati
75. Modal so’zlar va ularning uslubiyati
X. SINTAKSIS
76. Gapda so'zlarning bog’lanishi
77. Tobe bog’lanish
78. So’z birikmasi va uning turlari
79. So’z birikmalari zanjiri
80. Gap haqida ma’lumot
81. Gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlari
82. Gap bo’laklari
83. Kesim va uning ifodalanishi
84. Ega va uning ifodalanishi
85. Ega va kesimning moslashuvi
86. Ot-kesim va ega orasida tirelarning ishlatilishi
87. Ikkinchi darajali bo’laklar
88. To’ldiruvchi va uning ifodalanishi
89. Aniqlovchi va uning turlari
90. Hoi va uning ifodalanishi
91. Gap bo’laklarining tartibi
92. Undalmali gaplar.
93. Kiritmalar va ularning uslubiy xususiyatlari.
94. Uyushiq bo'lakli gaplar
95. Ajratilgan bo'lakli gaplar
96. Gapning tuzilishiga ko'ra turlari. Sodda gap
97. Egali va egasiz gaplar
98. Qo'shma gap. Qo'shma gap qismlarini bog'lovchi vositalar va qo'shma gap turlari
99. Bog'langan qo'shma gap va uning turlari
100. Ergashgan qo'shma gap va uning turlari
101. Bog'lovchisiz bog'langan qo'shma gaplar
102. Murakkab qo'shma gaplar
103. Ko'chirma va o'zlashtirma gaplar
104. Matn - eng yirik sintaktik birlik
XI. PUNKTUATSIYA
105. Nuqta, vergul va ularning qo'llanilishi
106. So'roq va undov belgilari, ularning qo'llanilishi
107. Qavs, ko'p nuqta va ularning qo'llanilishi
108. Tire, qo'shtirnoq va ularning qo'llanishi
109. Ikki nuqta, nuqtali vergul va ularning qo'llanilish o'rinlari
XII. USLUBIYAT
110. So'zlashuv uslubi
111. Publitsistik uslub
112. Badiiy uslub
113. Rasmiy uslub
114. Ilmiy uslub
ADABIYOT
I. KIRISH. ADABIYOT - SO‘Z SAN’ATI
II. XALQ OG'ZAKI IJODI VA JANRLARI
1. Xalq og‘zaki ijodi - bebaho boylik
2. Xalq qo'shiqlari
3. Maqollar
4. Ertaklar
III. XALQ DOSTONLARI
1. Dostonlarda hikmat bor
2. «Alpomish»
3. «Ravshan»
4. «Rustamxon»
IV. MUMTOZ ADABIYOTGA XOS SHE’RIY JANRLAR
V. ZAMONAVIY SHE’RIY JANRLAR
VI. EPIK TUR VA UNING JANRLARI
VII. DRAMATIK TUR VA UNING JANRLARI
VIII. ADABIYOTSHUNOSLIK ATAMALARI. TASAWUF VA ADABIYOT
IX. BADDY SAN’AT TURLARI
X. SHE’RIY TIZIMLAR
1. Aruz she’rtizimi
2. Barmoq she’r tizimi
XI. BADDY ASAR TUZILISHI
XII. QADIMGIADABIY YODGORLIKLAR
1. Qadimgi adabiy yodgorliklar - ma’naviyat durdonalari
2. «Avesto»
O‘rxun-Enasoy yodgorliklari
3. «To'nyuquq» bitiktoshi
4. «Kul Tigin» bitiktoshi
5. «Bilga xoqon» bitiktoshi
XIII. ILK UYG'ONISH DAVRIDAGI TURKIY ADABIYOT
1. Abu Mansur as-Saolibiy
2. Imom Ismoil al-Buxoriy
XIV. O‘RTA OSIYONING QOMUSIY OLIMLARI
XV. XI - XII ASRLAR ADABIYOTI
1. Ildizni bilish o'zlikni anglashdir
2. Mahmud Koshg'ariy
3. Yusuf Xos Hojib
4. Ahmad Yugnakiy
5. Ahmad Yassaviy
XVI. XIII - XIV ASRLAR ADABIYOTI
1. O‘tmish saboqlari
2. Pahlavon Mahmud
3. Nosiriddin Rabg‘uziy
4. Sayfi Saroyi
XVII. XIV - XVII ASRLAR ADABIYOTI
Uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti
1. Xorazmiy
2. Xo'jandiy
3. Atoiy
4. Sakkokiy
5. Lutfiy
6. Haydar Xorazmiy
7. Husayn Boyqaro
8. Alisher Navoiyning hayoti va ijodi
9. «Xamsa» chilik tarixidan
10. Nizomiy Ganjaviy
11. Xusrav Dehlaviy
12. Abdurahrhon Jomiy
13. Navoiyning «Xamsa»si
14. Muhammad Solih
15. Xoja
16. Zahiriddin Muhammad Bobur
XVIII. XVII - XIX ASRLAR ADABIYOTI
1. Xonliklar davri adabiyoti
2. Abulg'ozi Bahodirxon
3. Turdi Farog’iy
4. So‘fi Olloyor
5. Boborahim Mashrab
6. Xo‘janazar Huvaydo
7. Gulxaniy
8. Maxmur
9. Shermuhammad Munis
10. Uvaysiy
11. Nodira
12. Ogahiy
XIX. XIX - XX ASRLAR ADABIYOTI
O‘zbek ma’rifatchilik adabiyoti
1. Dilshodi Barno
2. Komil Xorazmiy
3. Muqimiy
4. Zavqiy
5. Furqat
Jadid adabiyoti
1. Mahmudxo'ja Behbudiy
2. Abdurauf Fitrat
3. Abdulla Avloniy
4. Hamza Hakimzoda Niyoziy
5. Abdulla Qodiriy
6. Cholpon
XX. XX ASRLAR ADABIYOTI
1. Kechagi kun nafasi
2. G‘afur G‘ulom
3. Oybek
4. Abdulla Qahhor.
5. Mirkarim Osim
6. Maqsud Shayxzoda
7. Hamid Olimjo
8. Mirtemir
9. Usmon Nosir
10. Zulfiya
11. Turob Tola
12. Asqad Muxtor
13. Said Ahmad
14. Mirmuhsin
15. Shuhrat
16. Erkin Vohidov
17. Abdulla Oripov
18. Odil Yoqubov
19. Pirimqul Qodirov
XXI. MUSTAQILLIK DAVRI O ZBEK ADABIYOTI
XXII. JAHON ADABIYOTI
1. Jahon adabiyoti bo'stoni
2. Ezop
3. Firdavsiy
4. Fuzuliy
5. Abay
6. Vilyam Shekspir
7. Jonatan Svift
8. Haynrix Heyne
9. Aleksandr Pushkin
10. Xans Kristian Andersen
11. Robindranath Thokur
12. Sergey Yesenin
13. Antuan de Sent-Ekzyuperi
14. Ernest Seton-Tompson
15. Nodar Dumbadze
16. Chingiz Aytmatov